Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Detaljstyringens slagside

31. august 2012

Når noe har gått galt og forklaringene ligger på bordet, er det tid for å stake ut veien videre. Da meldes det ofte om økt kontroll med dem som ikke strakk til. Så også fra Justis- og beredskapsdepartementets hold etter at 22/7-kommisjonens rapport ble presentert.

28. august redegjorde justis- og beredskapsminister Grete Faremo for hvordan departementet vil følge opp kommisjonens funn. Blant flere tiltak nevnes økt tilsyn:

“Justis- og beredskapsdepartementet skal intensivere og styrke tilsynsaktiviteten med andre departementer og etater. […] Det må også føres tilsyn med mitt departement.”

I tillegg til økt tilsyn med de departementene og etatene det gjelder, stilles det krav om rapportering fra de ulike departementene, og det vil bli laget nye instrukser til politilederne. Samlet sett peker dette i retning av mer detaljert styring og mindre rom for å utøve skjønn. Det er det en fare ved.

Den norske pedagogen Roald Nygård har skrevet boka Brikke eller aktør? Søkelys på menneskets selvforståelse (Nygård 2007). Den handler om hvordan mennesker forstår seg selv. Han skiller mellom to typer, brikken og aktøren. Mens aktøren opplever handlingsrommet sitt som stort og i høy grad selvdefinert, gir brikken til kjenne en opplevelse av å være styrt av krefter utenfor seg selv. Der aktøren tar ansvar, viser selvstendighet og tar initiativ, foretrekker brikken å få instruks om hva som skal gjøres. Av de to er aktøren best rustet til å takle nye og uventede situasjoner, og til å håndtere stress, tøffe prioriteringer og endringer på arbeidsplassen.

Ansatte innen politi og beredskap trenger alle disse egenskapene. Det er derfor grunn til å tro at det vil gagne samfunnet om vi lykkes med å dyrke aktørkulturer på norske politi- og beredskapsfolk arbeidsplasser. Så hvordan får vi til det?

Det handler om å gi folk handlingsrom, innenfor tydelige rammer, slik at de får mulighet til å øve opp evnen til å bruke praktisk skjønn på sitt ansvarsområde. Motsatt er det grunn til å tro at det er en sammenheng mellom detaljert styring og utviklingen av brikkekultur.

Det er godt mulig at norsk politi og beredskap vil vinne noe ved å følge opp tiltakene som ministeren deres har presentert. Det er dessverre også en fare for at vi taper noe på veien.

Anne Rose Røsbak Feragen

Redegjørelsen i sin helhet finner du her:
http://arbeiderpartiet.no/Politikken/Taler/Diverse/Justis-og-beredskapsminister-Grete-Faremo-Redegjoerelse-om-oppfoelging-av-rapporten-fra-22.-juli-kommisjonen